Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Krajina » Přírodní parky Sušicka


Přírodní parky Sušicka

Na tomto území se nachází celkem tři rozsáhlé přírodní parky a to Buděticko, Kašperská vrchovina  a Kocháno.

Buděticko – tento park byl vyhlášen v roce 1994 ještě tehdejším okresním úřadem v Klatovech a zaujímá celkem 4 416 ha plochy.

Na této ploše jsou dvě geomorfologicky odlišná území.  Jihovýchodní (menší část) zasahuje do tzv. Pošumavského krasu. Část severní až severovýchodní je charakteristická rulami a křemennými diority, omezeně zde vystupují z podloží vápence. Největší vápencové vrchy jsou Čepičná a Chanovec. Součástí tohoto parku je i přírodní rezervace Zbynické rybníky, která je významným hnízdištěm vodního ptactva.

V lesích jsou zachovány zbytky acidofilních doubrav. 

Na vápencovém podloží lze najít teplomilná společenstva živočichů a rostlin. Lze zde najít okrotici bílou (Cephalanthera damasonium,), okrotici červenou (Cephalanthera rubra), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens).

Na území parku lze zde najít i kulturně historické památky, jako je hrad Rabí, zbytky slovanského hradiště u zbynice či raně gotický kostel sv. Vavřince ve Zdouni a mnoho jiných.

Kašperská vrchovina -  byla vyhlášena v roce 1981 tehdejším Okresním úřadem v Klatovech a zaujímá plochu 4 472 ha. Jedná se o velmi členité území jemuž dominují vrchy Ždánic a Zámecký vrch s hradem Kašperk.

Podloží této oblasti je převážně tvořeno krystalickými břidlicemi, jež obsahují složky jiných hornin (zlatonosné křemeny a vápence). Jsou zde zachována sejpová pole v okolí Divišovského, Nezdického a Zuklínského potoka.

Přírodními památkami zde byly vyhlášeny Mrazové srázy u Lazen a Strašínská jeskyně v těsné blízkosti přírodního parku. Významná je i přírodní rezervace u Milčic s výskytem tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) s dalším výskytem vstavačovitých rostlin.

Je zde pravidelně zaznamenáván větší počet chráněných ptáků, kteří zde nacházejí svoje hnízdiště  a to zejména naší nejmenší sovy, kulíška nejmenšího ( Glacidium passerinum), puštíka obecného (Strix aluco) a mnoho dalších.

V přítocích Otavy se nachází vydra říční (Lutra lutra).

Nejznámější historickou památkou je zajisté hrad Kašperk, pozoruhodný je i románskogotický kostelík v obci Albrechtice. Zajímavé jsou i archeologické lokality. Jako příklad lze uvést Obří hrad na vrchu Valy u Stach nebo halštatsko-laténské a později slovanské hradiště na vrchu Sedlo na obcí Albrechtice.

Kocháno – byl vyhlášen v roce 1985 opět bývalým  OÚ Klatovy  zaujímá rozlohu 8 259 ha. Tvořena je dvojslídnýmmi pararulami moldanubika, greanodiority, ale i vložkami krystalických vápenců nebo biotickými žulami.

V Pekelském údolí se nachází vápencová krasová jeskyně Peklo.

V samotném parku jsou dominantou vrchy Kocháno, Kamenáč, svinenský a Na zámku. Na úpatích nacházíme pramenná území. Nejvýznamnějším tokem je zde potok Pstružná, nazývaný též Volšovka. Při západním okraji teče Ostružná a na východním nacházíme řeku Otavu. Při všech těchto tocích se zachovala sejpová pole.

Tento park lze nazvat floristickým rájem, neboť se zde nacházejí nejen louky s bohatou druhovou diverzitou, ale lze zde najít i různé druhy orchidejí, jao je třeba srstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Z fauny je zde zastoupen ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo jeřábek lesní (Tetrrastes bonasia), vydra říční (Lutra lutra).

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace