Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Odpady » Nerovnosti v polní cestě byly vysypány sutí, ve které je také nadrcený eternit. Není tak ohroženo lidské zdraví a je to vůbec legislativně v pořádku? Jak postupovat?


Nerovnosti v polní cestě byly vysypány sutí, ve které je také nadrcený eternit. Není tak ohroženo lidské zdraví a je to vůbec legislativně v pořádku? Jak postupovat?

Eternit, jakožto materiál obsahující karcinogenní azbest, je řazen mezi nebezpečné odpady a je nutno s ním tak nakládat včetně jeho skládkování. Eternit se stává nebezpečným zejména když je mechanicky poškozen. Pak dochází k uvolňování prachu a azbestových vláken. Ty se zabodávají v plicích a způsobují rakovinné onemocnění.

Nadrcení eternitu společně se sutí a její použití v pojezdové ploše komunikace se tak neslučuje se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a s jeho aktuálním zněním. Manipulace s eternitem je upravena pravidly – zajistit co nejmenší mechanické poškození, přeprava v neprodyšných obalech atd. Skládkování smí provozovat pouze subjekt který k tomu disponuje povolením a je řízeno přísnými předpisy – zamezení šíření do ovzduší, okamžité překrytí sanační vrstvou atd. Podle toho všeho je tedy vidět, že případ, kterýže popisován, si se vším výše popisovaným odporuje. Při pojezdu vozidel je koly eternit dále drcen, rozdírán o ostatní suť a azbestová vlákna jsou tak šířena do ovzduší.

To vše, pokud se opravdu jedná o eternit. Existuje totiž také vlákno-cementová krytina (tzv. „novější eternit“), kde azbest již není obsažen, ale od klasického eternitu s obsahem azbestu je v podstatě k nerozeznání.

Pokud tedy opravdu jde o eternit (zjistitelné laboratorní zkouškou), jsou řešení různá, dle různých okolností. Jisté je, že je tento problém nutné odstranit. Z počátku je možné vyzvat vlastníka komunikace aby suť s azbestem odvezl na skládku kde je materiály s azbestem možné skládkovat. Pokud by likvidaci prováděl jako soukromá fyzická osoba, musí dbát na zdraví své i ostatních lidí, zabránit dalšímu narušení eternitu a šíření azbestu do okolí, používat ochranné pomůcky včetně jemného respirátoru atd. Lepším řešením je ale najmout si autorizovanou firmu, která má k nakládání s nebezpečnými odpady – eternitem, povolení. Zde se pak ochrana pracovníků řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 361/2007 Sb.

Najmutí takovéto firmy pak lze předpokládat, když komunikaci vlastí obec.
Pokud by takováto výzva nebyla obratem řešena, je namístě tento problém nahlásit na příslušný odbor životního prostředí, případně na hygienickou stanici. Pokud by nadále nedošlo k žádnému posunu, nezbývá než kontaktovat Českou inspekci životního prostředí.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace