Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace


Odkazy a další informace - Odkazy a další informace

zobrazuji odkazy 1324 z 110

Cenia - Česká informační agentura životního prostředí

Profil organizace:

- hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie

- zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující informační výměna, centrální ohlašovna a zjednodušování ohlašování

- podpora IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového hospodářství

- soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ, EIA, provázání na odpady, ovzduší, vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a růstu)

- dobrovolné nástroje, EVVO, MA21 a publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem k občanům, ekonomickým subjektům a zahraničí

- externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností

http://www.cenia.cz

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

http://www.sinice.cz

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity

Centrum se řídí svým Organizačním řádem, který schválil Akademický senát UK dne 11. června1999.

  úkolem Centra mimo jiné zajišťovat poradní a expertní podporu rektorovi a představitelům Univerzity

získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje o studijních programech, celoživotním vzdělávání a výuce realizovaných na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách.

Centrum má iniciovat vznik studijních programů, oborů a před­mětů, spolupracovat při jejich akreditaci a vyhledávat témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílet na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity.

Centrum má samostatně rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost a v této věci také spolupracovat jak s jinými pracovišti Univerzity, tak i s dalšími odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí.

Důležitým úkolem je navazovat kontakty se zahraničními institucemi i odborníky v příslušných oborech.

Se svými výsledky má Centrum vhodnými publikačními formami včetně elektronické průběžně seznamovat širokou občanskou i odbornou veřejnost a podle kapacitních možností být informační základnou pro dotazy, konzultace a expertízy z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

http://cozp.cuni.cz

Edarovani.cz

Edarovani.cz je darovací portál, který umožňuje darovat vše, co nepotřebujete, nebo získat zdarma to, co právě hledáte. Cílem je snížit negativní vliv člověka na životní prostředí a vzájemně si pomáhat výměnou věcí, které jsou funkční a mohou udělat službu dalším.

http://www.edarovani.cz/

Česká zemědělská univerzita v Praze

http://www.czu.cz/cs/

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je:

  • racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby;
  • zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování);
  • odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování;
  • vytvářet a spravovat databáze;
  • poskytovat předpovědi a výstrahy
  • provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost

http://www.chmi.cz/

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz

Ekoagenti

Chcete se stát ekoagenty a hrát společně s dětmi z celé Evropy? Není nic snadnějšího!

http://ecoagents.eea.europa.eu/

Ekoagenti

Chcete se stát ekoagenty a hrát společně s dětmi z celé Evropy? Není nic snadnějšího!

http://ecoagents.eea.europa.eu/

ekocentra.cz

Více jak 100 ekocenter na jednom místě.

http://www.ekocentra.cz

Ekodům

Občanské sdružení Ekodům je nezisková organizace architektů, odborníků z oblasti stavebnictví a ekonomů, kteří usilují o používání nejnovějších i tradičních postupů a technologií v architektuře tak, aby co nejlépe sloužili člověku a co nejméně omezovali přírodu.

http://www.ekodum.ecn.cz

EKOKOM

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

http://www.ekokom.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace