Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Odkazy a další informace » Ochrana přírody


Odkazy a další informace - Ochrana přírody

zobrazuji odkazy 112 z 14

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

http://www.ochranaprirody.cz

Cenia - Česká informační agentura životního prostředí

Profil organizace:

- hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie

- zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující informační výměna, centrální ohlašovna a zjednodušování ohlašování

- podpora IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového hospodářství

- soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ, EIA, provázání na odpady, ovzduší, vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a růstu)

- dobrovolné nástroje, EVVO, MA21 a publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem k občanům, ekonomickým subjektům a zahraničí

- externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností

http://www.cenia.cz

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity

Centrum se řídí svým Organizačním řádem, který schválil Akademický senát UK dne 11. června1999.

  úkolem Centra mimo jiné zajišťovat poradní a expertní podporu rektorovi a představitelům Univerzity

získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje o studijních programech, celoživotním vzdělávání a výuce realizovaných na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách.

Centrum má iniciovat vznik studijních programů, oborů a před­mětů, spolupracovat při jejich akreditaci a vyhledávat témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílet na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity.

Centrum má samostatně rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost a v této věci také spolupracovat jak s jinými pracovišti Univerzity, tak i s dalšími odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí.

Důležitým úkolem je navazovat kontakty se zahraničními institucemi i odborníky v příslušných oborech.

Se svými výsledky má Centrum vhodnými publikačními formami včetně elektronické průběžně seznamovat širokou občanskou i odbornou veřejnost a podle kapacitních možností být informační základnou pro dotazy, konzultace a expertízy z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

http://cozp.cuni.cz

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz

Ekoagenti

Chcete se stát ekoagenty a hrát společně s dětmi z celé Evropy? Není nic snadnějšího!

http://ecoagents.eea.europa.eu/

Ekolist

Ekolist.cz (do září 2007 pod názvem EkoList po drátě) nabízí zpravodajství, kaendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí.

http://www.ekolist.cz

Enviweb

Cílovou skupinou návštěvníků serveru EnviWeb jsou odborníci na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Ekologové podniků, pracovníci firem poskytující služby v oboru a vyrábějících či prodávajících výrobky a technologie pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce, zástupci a studenti vysokých škol se zaměřením na ŽP, zástupci a členové odborných svazů, pracovníci státní správy a samosprávy, pořadatelé a účastníci odborných akcí, vydavatelé a čtenáři odborných publikací...

Poradenské služby v oblasti životního prostředí

 • Ekologický audit
 • Odpadové hospodářství
 • Chemické latky a přípravky
 • Prevence havárií
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • Obaly
 • EMS dle ISO 14 001
 • Posuzování vlivů na ŽP (E.I.A.)
 • Projekční činnost

Ostatní služby

 • www prezentace
 • Tvorba CD-ROM
 • Reklama
 • Marketing
 • Překlady
 • Technologie

http://www.enviweb.cz

Integrovaný registr znečišťování životního

Integrovaný registr znečišťování pokrývá v současnosti informace o emisích (i havarijních) do ovzduší, vody, půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek.

http://www.irz.cz

Mezinárodní rok lesů

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2011 Mezinárodním rokem lesů "Lesy pro lidi". Podrobnosti o kampani i kalendář plánovaných akcí, které MR lesů podporují naleznete zde.

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/mezinarodni-rok-lesu

Ministerstvo životního prostředí

http://www.env.cz

Natura 2000

Informace o Natura 2000, což je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.

http://www.natura2000.cz

NP a CHKO Šumava

Správa NP a CHKO Šumava spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

Naleznete zde informace:

- o organizaci NP a CHKO Šumava

- pro návštěvníky (informační centra, naučné stezky, akce pro veřejnost, doprava, informace o regionu, ...)

- o vědě a výzkumu (projekty, publikace, diplomové práce, povolení k výzkumu, ...)

- o přírodě NP a péči o ni (historiekrajiny, geologie, geomorfologie, klima, hydrologie, rostlinstvo, živočišstvo, lesnictví, zemědělství, rybářství, ...)

http://www.npsumava.cz

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace