Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » PLASY a památné stromy


PLASY a památné stromy

V Plasích o nejbližším okolí se nachází několik významných památných stromů, které Vám zde chceme představit :

Co je to vlastně památný strom - legislativně právní předpoklady :

   Podle §46, odst.1, zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za "památné stromy". Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody, který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky ochrany, respektive určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu konat jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud nebylo ochranné pásmo takto vymezeno, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad zemí. Rovněž ze zákona vyplývají základní ochranné podmínky v tom smyslu, že v tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost (§46, odst.3, cit.zákona).
   Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.
   Podnět k tomu, aby ten který strom byl prohlášen za památný strom, může podat orgánu ochrany přírody každý občan.
   Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jejich ochranná pásma jsou oprávněna vyhlašovat podle §76, odst.2, písm.d, odst.3, odst.4 zákona č.114/92 Sb. pověřené obecní úřady, městské úřady statutárních měst (zák.ČNR č.367/1990 Sb.), Magistrát hl.m.Prahy, správy národních parků, správy chráněných krajinných oblastí v rámci své územní působnosti (ve svých územních obvodech, nikoli však v ochranných pásmech národních parků nebo CHKO).
   Na územích národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, i když tyto případy se asi téměř nebudou vyskytovat, by tato kompetence patřila Ministerstvu životního prostředí ČR, na územích přírodních rezervací a přírodních památek (mimo území chráněných krajinných oblastí a národních parků) patří tato kompetence okresním úřadům.
   Zrušení ochrany památných stromů přísluší podle §77, odst.1 zák.č.114/1992 Sb. okresním úřadům; na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem podle §78, odst.1, zák.č.114/1992 Sb. Správám národních parků a chráněných krajinných oblastí.
   Je nutné zdůraznit, že není v kompetenci obecního úřadu povolit pokácení dřevin prohlášených za památné stromy, aniž by předtím příslušný orgán ochrany přírody (viz předchozí odstavce) nezrušil jejich ochranu.

PLASY  (z  Ústředního registru památných stromů) :

1)  ALEJ  VZDECHU 
stromořadí – 168 ks – lípa malolistá – vyhlášena 18.4.1987
1999 – zdravotní a bezpečnostní řez, konzervace poškozených jednotlivců
2000 – PPK bezpečnostní a zdravotní řez, konzervace dutiny, vazby

2)  KONGRESOVKA
lípa velkolistá – vyhlášena 8.4.1976
Výška 29m, obvod 471cm,
21.8.1980 spadla při vichřici

KONGRESOVKA byla zasazena na paměť vídeňského kongresu, který se konal v letech 1814-15 a na němž byly po Napoleonově porážce u Lipska uspořádány evropské záležitosti – 1815

3)  LOMANSKÝ  DUB  I.
dub letní – vyhlášena 24.3.1978 – při silnici Dražeň-Lomany

Výška 28m, obvod 776cm
1999 – ošetření proti hmyzu a houbám ochranným nátěrem
Stáří se odhaduje na 700 let

4)  LOMANSKÝ  DUB  II. 
dub letní – vyhlášena 24.3.1978 – při silnici Lomnička-Lomany

Výška 21m, obvod 744cm
1993 – ošetření dutiny
1995 – řez suchých větví
Stáří se odhaduje na 500let,
tento strom již bohužel uschl.
V tomto stromě v současné době hnízdí několik vzácných ptáků.

Plaská kancelář Envic již několik let usiluje o změnu stavu v okolí těchto památných stromů,  vytvoření zákonu odpovídajícímu ochrannému pásmu a za diskusi mezi zainteresovanými úřady, orgány, osobami a institucemi. V Lomanech se před časem na hájovně Lipovce se uskutečnila diskuse o významu památných stromů a jejich ochraně za účasti představitelů města Plasy, státní správy AOPK ČR, IC Envic Plasy a pozvaných hostů. Bohužel uživatel sousedních pozemků (ŠS Plasy) se na toto setkání nedostavil.

Na začátku letošního roku navštívila Lomany specializovaná dendrologická komise, která přijela zhodnotit stav Lomanského dubu I.. Již nějaký čas dochází k naklánění tohoto stromu v důsledku oslabení kořenového systému. Výsledkem návštěvy je návrh řešení ochrany a opatření pro další život tohoto vzácného stromu. Komise též konstatovala, že na stavu Lomanských dubů se významnou měrou podepsala též intenzivní zemědělská činnost v nedaleké vzdálenosti od obou stromů při nedodržování ochranného pásma. Příjezd komise a závěry z její návštěvy jsou zatím vyvrcholením těchto aktivit.

Bohužel naše generace má díky přístupu "některých" velkou šanci zažít konec života všech těchto krásných stromů.

autor : Ivo Kornatovský

Chráněný strom
Alej vzdechu
Kongresovka
Lomanský dub I.
Lomanský dub II.
 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace