Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » Informace o životním prostředí » Kvalita ovzduší » Ovzduší, topná sezóna a my


Ovzduší, topná sezóna a my

   Je sice teprve léto, topná sezóna je ještě doufejme za dlouho, ale už teď je potřeba se připravit. Navíc v současné době se finalizuje nový Zákon o ochraně ovzduší. Takže je potřeba i znát a vědět jak se chovat k našemu společnému ovzduší.

   Podle ustanovení §415 Občanského zákoníku je každý povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.

   K znečištění ovzduší dochází imisemi oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidů uhlíku. Část oxidu siřičitého pochází z přírodních zdrojů, větší část však vytváří svojí činností člověk. Jedná se hlavně o lokální topení, průmysl, energetiku a silniční dopravu.

   Znečištěné ovzduší ovlivňuje přímo či nepřímo všechny složky životního prostředí – atmosféru, vodu, půdu i celé ekosystémy. Znečištěné ovzduší nezná hranice mezi státy, mořem a pevninou ani světadíly.

   Pokud topíte dřevem nebo uhlím, topte správně. Dřevo musí být co nejlépe vysušené, jinak vznikají škodlivé zplodiny i u tak ekologického topiva, jakým dřevo jistě je. Uhlí spalujte v dobře roztopeném kotli za vysoké teploty. Proto příliš „neškrťte“ přívod vzduchu. Při správném spalování se bude z komínu kouřit jen minimálně.

   Nikdy nespalujte v kamnech plasty, pneumatiky, polystyren, staré koberce, boty a jiný odpad. Spalováním vyprodukujete nebezpečné látky – dioxiny, které jsou pro zdraví velmi škodlivé a nebezpečné. Tento „koktejl“ dýcháte nejen Vy a Váš soused, ale i Vaše děti.

   Spálením se odpadů nezbavíte. Jen je z podoby, kdy je lze uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit nic“ a škodí v širokém okolí i Vám.

   Vypouštění škodlivých emisí do ovzduší snížíte nejen správným topením, ale i šetrným využitím energie v domácnostech.

   Vliv působení škodlivin z ovzduší na zdraví lidí lze jen velmi těžko oddělit od působení dalších faktorů života ovlivňujících zdraví lidí. Tento účinek závisí na koncentracích a době expozice každého jedince, bývá dlouhodobý a nelze stanovit prvotní příčinu kvůli současnému působení vlivů různého druhu. K přímým důsledkům imisí patří podráždění očních sliznic, poškození horních cest dýchacích a různá alergická onemocnění. Obecně škodliviny v ovzduší zvyšují zatížení organismu, které u oslabených lidí (nemocných, starých nebo dětí) může vést k vážným zdravotním potížím a při situacích s vysokými koncentracemi až k smrti.

   Obecní úřad může kontrolovat dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem. V případě provozování malých spalovacích zdrojů občanů se lze obrátit se žádostí o radu nebo oznámit porušení zákona na místně příslušném obecním úřadu podle místa umístění zdroje, stížnost musí být konkrétní – od kdy do kdy, kde, lépe s fotodokumentací (kouř), pach – od kdy do kdy, co připomínal. Za porušení zákona o ochraně ovzduší nebo obecně závazné vyhlášky obce, za spalování jiných materiálů než určených paliv výrobcem spalovacího zdroje lze udělit občanovi pokutu v přestupkovém řízení.

autor : Ivo Kornatovský

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace