Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Jaký je vliv malých vodních elektráren na životní prostředí?


Jaký je vliv malých vodních elektráren na životní prostředí?

Odběry vody v MVE vždy představují významný zásah do celkového hydrogeologického režimu toku a ve většině případů představují silný negativní vliv rybí osídlení pod profilem odběru a nepřímo i nad ním, neboť ve většině případů musí být vybudován stupeň, což je negativní migrační bariéra.

Z hlediska odběru ovlivňuje pouze malou část toku a podjezí.

 

Rozlišujeme MVE příjezové a derivační

Příjezová – je umístěna na úrovni vzdouvacího stupně v břehové části. Samotný odběr vody je v nadjezí a výtok do podjezí je maximálně několik desítek metrů.

Derivační – je spojena s různě dlouhým derivačním kanálem nebo náhonem, jenž zajišťuje dostatečně velký rozdíl hladin vody pro dané turbiny.Délka derivačního náhonu se pohybuje v délce několika desítek až stovek metrů, výjimečně až několik kilometrů. V takovém,, případě může být na náhonu hned několik MVE.

 

Je třeba si uvědomit již před stavbou negativní dopady  na celý daný ekosystém.

 V prvé řadě se jedná o stavbu, jejíž provoz vždy ovlivní a to dosti negativně hydromorfologické charakteristiky vodního toku a následně vodní biotu a též dojde k fyzikálně chemickým změnám.

 

MVE negativně ovlivní  rybí osádku daného toku, neboť dojde k vytvoření  migračních bariér, dojde k fragmentaci toku, což může způsobit nekontinuální rybí populace, dojde ke změně průtokových režimů v dané lokalitě, což vede ke změnám teplot, zarůstání, sedimentaci jílovitých částí, ale i ke zvýšené predaci ryb rybožravým ptactvem. Dochází ke snižování potravní základny a to vlivem rozkolísanosti průtoků a celkové zhoršení kvality vod, neboť v mnoha případech se zvyšuje kvantita organické hmoty v podjezí, což může vést až ke zvýšenému úhynu ryb.

 

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace