Náš TIP

Přejetím myši po mapě, rychle získejte telefon nebo adresu nejbližšího Informačního centra ENVIC.

Klikněte na IC pro detail.


jste zde: úvodní » FAQ » Přírodní parky Sušicka


Přírodní parky Sušicka

Na tomto území se nachází celkem tři rozsáhlé přírodní parky a to Buděticko, Kašperská vrchovina  a Kocháno.

Buděticko – tento park byl vyhlášen v roce 1994 ještě tehdejším okresním úřadem v Klatovech a zaujímá celkem 4 416 ha plochy.

Na této ploše jsou dvě geomorfologicky odlišná území.  Jihovýchodní (menší část) zasahuje do tzv. Pošumavského krasu. Část severní až severovýchodní je charakteristická rulami a křemennými diority, omezeně zde vystupují z podloží vápence. Největší vápencové vrchy jsou Čepičná a Chanovec. Součástí tohoto parku je i přírodní rezervace Zbynické rybníky, která je významným hnízdištěm vodního ptactva.

V lesích jsou zachovány zbytky acidofilních doubrav. 

Na vápencovém podloží lze najít teplomilná společenstva živočichů a rostlin. Lze zde najít okrotici bílou (Cephalanthera damasonium,), okrotici červenou (Cephalanthera rubra), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens).

Na území parku lze zde najít i kulturně historické památky, jako je hrad Rabí, zbytky slovanského hradiště u zbynice či raně gotický kostel sv. Vavřince ve Zdouni a mnoho jiných.

Kašperská vrchovina -  byla vyhlášena v roce 1981 tehdejším Okresním úřadem v Klatovech a zaujímá plochu 4 472 ha. Jedná se o velmi členité území jemuž dominují vrchy Ždánic a Zámecký vrch s hradem Kašperk.

Podloží této oblasti je převážně tvořeno krystalickými břidlicemi, jež obsahují složky jiných hornin (zlatonosné křemeny a vápence). Jsou zde zachována sejpová pole v okolí Divišovského, Nezdického a Zuklínského potoka.

Přírodními památkami zde byly vyhlášeny Mrazové srázy u Lazen a Strašínská jeskyně v těsné blízkosti přírodního parku. Významná je i přírodní rezervace u Milčic s výskytem tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) s dalším výskytem vstavačovitých rostlin.

Je zde pravidelně zaznamenáván větší počet chráněných ptáků, kteří zde nacházejí svoje hnízdiště  a to zejména naší nejmenší sovy, kulíška nejmenšího ( Glacidium passerinum), puštíka obecného (Strix aluco) a mnoho dalších.

V přítocích Otavy se nachází vydra říční (Lutra lutra).

Nejznámější historickou památkou je zajisté hrad Kašperk, pozoruhodný je i románskogotický kostelík v obci Albrechtice. Zajímavé jsou i archeologické lokality. Jako příklad lze uvést Obří hrad na vrchu Valy u Stach nebo halštatsko-laténské a později slovanské hradiště na vrchu Sedlo na obcí Albrechtice.

Kocháno – byl vyhlášen v roce 1985 opět bývalým  OÚ Klatovy  zaujímá rozlohu 8 259 ha. Tvořena je dvojslídnýmmi pararulami moldanubika, greanodiority, ale i vložkami krystalických vápenců nebo biotickými žulami.

V Pekelském údolí se nachází vápencová krasová jeskyně Peklo.

V samotném parku jsou dominantou vrchy Kocháno, Kamenáč, svinenský a Na zámku. Na úpatích nacházíme pramenná území. Nejvýznamnějším tokem je zde potok Pstružná, nazývaný též Volšovka. Při západním okraji teče Ostružná a na východním nacházíme řeku Otavu. Při všech těchto tocích se zachovala sejpová pole.

Tento park lze nazvat floristickým rájem, neboť se zde nacházejí nejen louky s bohatou druhovou diverzitou, ale lze zde najít i různé druhy orchidejí, jao je třeba srstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Z fauny je zde zastoupen ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo jeřábek lesní (Tetrrastes bonasia), vydra říční (Lutra lutra).

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Děkujeme! Vaše zpětná vazba nám pomůže zdokonalit naše Centrum Otázek a Odpovědí (FAQs), a zároveň celý web envic.cz.

Mohlo by Vás zajímat

 

 

© Všechna práva vyhrazena ENVIC - ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  - envic.cz

tvorba webových stránek ANTstudio.cz | Administrace